02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn
Thông báo

Tuyên truyền an toàn giao thông

Đăng ngày: 12/10/2022
Ngày 05 tháng 10 năm 2022 phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông

Hội nghị công chức, người lao động năm 2022

Đăng ngày: 04/10/2022
Hội nghị công chức, người lao động năm 2022

Quyết định 1659/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Hà Giang. Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Đăng ngày: 04/10/2022
Quyết định 1659/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Hà Giang. Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên